Verhuur, verkoop en werkplaats
Bel ons op
0561 - 700 205

Algemene Voorwaarden Verkoop & Reparatie

Bij de verkoop en/of reparatie van campers gelden onze Algemene Voorwaarden Verkoop en Reparatie.

KOOP EN VERKOOP

Artikel 1 – De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht en blijft gedurende twee weken geldig, mits het voertuig onverkocht is gebleven.

Artikel 2 – De overeenkomst

De overeenkomst wordt altijd schriftelijk vastgelegd.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst

In de overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

– de omschrijving van het voertuig en het eventueel in te kopen voertuig, beiden met eventuele toebehoren;

– de prijs van het voertuig;

– de prijs van het eventueel in te kopen voertuig;

– de leveringsdatum;

– afspraken over eventuele garantie;

– de wijze van betaling.

Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijgingen

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden altijd doorberekend.

Artikel 5 – De overschrijding van de leveringstermijn

 1. Bij overschrijding van de leveringstermijn van de het voertuig kan de koper de verkoper schriftelijk ingebreke stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van twee maanden nadien nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren.
 1. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst per brief te ontbinden, zonder recht te hebben op schadevergoeding.

Artikel 6 – Annulering

De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. Bij annulering na 8 dagen, maar voor aflevering, dient de koper de geleden schade aan de verkoper te vergoeden. De schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Het geleverde voertuig  blijft eigendom van de verkoper zolang de koper het verschuldigde bedrag nog niet volledig heeft voldaan.

Artikel 8 – Verkoop met inkoop

 1. Bij inruil van een voertuig wordt de verkoper pas eigenaar zodra de feitelijke levering heeft plaats gevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico.
 2. Indien een voertuig wordt ingekocht zonder dat er een grondige inspectie heeft plaats kunnen vinden, komt de inkoopovereenkomst tot stand op basis van de door de eigenaar opgegeven informatie. Indien bij de feitelijke aflevering van het voertuig, gebreken worden vastgesteld die niet schriftelijk zijn vastgelegd, dan kunnen de kosten tot herstel van deze gebreken in rekening worden gebracht.

GARANTIE

Artikel 9 – Garantie

Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 10 en 11 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

Artikel 10 – Garantie op caravans, vouwwagens of kampeerauto’s

 1. Op nieuwe voertuigen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c. q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 9.
 2. Op gebruikte voertuigen verleent de verkoper, tenzij anders afgesproken, drie maanden garantie met een maximum van 5.000 kilometer.
 3. Garantie geldt alleen voor de koper en is niet overdraagbaar.
 4. Normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, vallen niet onder de garantie.
 5. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die bij de verkoop niet waarneembaar waren, als ook het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode bij normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.
 6. Niet onder de garantie vallen: banden, accu’s en niet tot de standaarduitrusting behorende accessoires (zoals onder andere: luifel, fietsendrager, cruise control, achteruitrijcamera, alarminstallatie, navigatiesysteem, autoradio, tv apparatuur).
 7. Ook vallen niet onder de garantie defecten, die het gevolg zijn van opzet of verkeerd gebruik. Evenmin bestaat er aanspraak op garanties bij schade, ontstaan ten gevolge van buiten het voertuig komende onheilen.
 8. Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. De kosten voor een elders uitgevoerde reparatie worden maximaal vergoed tegen het in het bedrijf geldende prijspeil.
 9. Verkoper voert reparaties vallend onder de garantie normaliter uit op/vanuit de locatie van de verkoper (Wolvega). Op verzoek van de koper en uitsluitend in overleg met de verkoper kunnen reparaties tot een bedrag van € 500,- eveneens worden uitgevoerd bij gecontracteerde camperbedrijven in Winkel (Noord-Holland) respectievelijk in Nieuwendijk (Noord-Brabant).
 10. Noorderzon Campers is nooit verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade.

Artikel 11 – Reparatie en onderhoudsgarantie

 1. De reparateur garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen opdrachten en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
 2. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
 3. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
 4. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
  1. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
  2. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
  3. derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt.
 5. Noorderzon Campers is nooit verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 12 – Betaling

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, geldt altijd betaling voor aflevering.
 2. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zijn de eventuele rentekosten en incassokosten voor rekening van de consument.
 3. Vervangen materialen of zaken worden ons eigendom, tenzij uitdrukkelijk door de opdrachtgever is aangegeven deze materialen te willen behouden.

 

Versie 15.3 d.d. 29 november 2018